Zapraszamy Autorów do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego czasopisma
„Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa”
pt. „Imigracja i emigracja: polityczne wyzwania dla Polski i Europy”

redaktorzy tomu: prof. Sławomir Łodziński oraz dr Tadeusz Szawiel

Imigracja i emigracja to zjawiska trwałe w historii państw europejskich. Jednak po II wojnie światowej przybrały jakościowo i ilościowo nowy charakter. Napływ znacznych grup imigrantów o odmiennej religii, kulturze czy etnosie rozpoczął się w Wielkiej Brytanii po rozpadzie Imperium Brytyjskiego w latach 50. ubiegłego wieku. W konsekwencji imigranci z Indii, Pakistanu (Asian British) i ich dzieci stanowili w 2011 roku 7% ludności tego kraju, z byłych kolonii w Afryce (Black British) – 3% ludności. W 1961 roku w następstwie podpisania umowy międzypaństwowej (RFN i Turcja) nastąpił masowy napływ Turków do pracy (Gastarbieter) w RFN. Konsekwencja dla składu etnicznego to 3,4% ludności pochodzenia tureckiego (2016). W następstwie wojny i uzyskania niepodległości przez Algierię miała miejsce masowa imigracja ludności z Afryki Północnej do Francji (7-9% ludności – 2018). Tak znaczny napływ imigrantów miał we wszystkich tych krajach głębokie ekonomiczne, społeczne, kulturowe i polityczne konsekwencje.
Druga fala migracji w krajach europejskich, to przede wszystkim migracja ekonomiczna po akcesji do UE ośmiu krajów Europy Wschodniej w 2004, w tym Polski.
Trzecia fala to tzw. kryzys migracyjny z 2015 roku spowodowany wojnami i konfliktami zbrojnymi na Bliskim Wschodzie i Afryce Północnej. Rezultatem był masowy napływ uchodźców i migrantów ekonomicznych do krajów UE (jedynie w 2015-2016 w krajach UE złożono 2,6 mln wniosków o azyl).
Migracje pozostaną w najbliższych latach trwałym zjawiskiem w Europie, a skutki i wyzwania dla systemów politycznych, ekonomicznych, zabezpieczenia społecznego i kulturowe będą miały charakter długotrwały.

Zapraszamy do przesyłania artykułów dotyczących następujących obszarów problemowych:

  • reakcje polityczne na zjawisko masowych migracji rządów i partii politycznych, w tym także pojawienie się nowych partii i ruchów politycznych, obecne i przewidywane zmiany ustawodawcze w Polsce i krajach UE;
  • pojęcia wspólnoty, narodu, państwa narodowego, kultury dominującej w perspektywie masowych migracji (a zwłaszcza imigracji);
  • ekonomiczne, społeczne i kulturowe skutki imigracji zarobkowej do Polski ze Wschodu (głównie z Ukrainy). Tutaj zainteresowani jesteśmy także tekstami prezentującymi ukraiński punkt widzenia;
  • strategie „oswajania” obcych religijnie, kulturowo i etnicznie imigrantów (w tym także zmiany polityki integracji imigrantów i uchodźców oraz doświadczenia i prognozy na przyszłość).

Artykuły do tematycznego numeru „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Seria Nowa” (nr 1/2019) napisane w języku polskim lub angielskim (opcja dla osób, które bardzo biegle posługują się językiem angielskim) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 30 listopada 2018 r. na adres redakcji (socpol.redakcja@is.uw.edu.pl).

Bardziej szczegółowe informacje można uzyskać także u redaktorów planowanego numeru: prof. Sławomira Łodzińskiego (s.lodzinski@uw.edu.pl) i dr Tadeusza Szawiela (szawiel@uw.edu.pl)

Zachęcamy również do nadsyłania artykułów, recenzji i esejów niezwiązanych z tematyką numeru 1(10)/2019, ale nawiązujących do ogólnego profilu czasopisma.